Vuokrausehdot > Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ylitalon loma-asuntojen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä & rekisteristä vastaava henkilö

Ylitalon loma-asunnot
Anne Ylitalo
050-3366805
anne(at)ylitalo.info

2. Rekisterin nimi

Ylitalon loma-asuntojen asiakasrekisterit

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, toiminnan suunnitteluun ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu henkilön perustiedoista.
Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

– Asiakkaan perustiedot (Nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, asiointikieli, kansalaisuus)
– Mahdolliset asiakkaan antamat muut tiedot

Asiakkaista saatuja tietoja ei koota asiakasrekisteriin, vaan jokainen varaustapahtuma käsitellään yksittäisenä.
Asiakas voi luovuttaa tietoja muun muassa seuraavilla tavoilla:
-Puhelimitse
-Sähköpostitse
-Yhteydenottolomakkeella Internet-sivujen kautta

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä.

6. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen käsittelylle päättyy.
Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

7. Rekisterin suojausperiaatteet:

Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin.
Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.
Manuaalisesti ylläpidettävällä aineistolla tarkoitetaan paperista varauskalenteria, johon voidaan kirjata ylös asiakkaan yhteystiedot sekä asiakassuhteen kesto (vuokrausaika).

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.